تئوريهاي كارآفريني
نویسنده: 
محمود احمد پور دارياني،محمد كاظم نصيري

تغيير و تحولات دهه هاي اخير به قدري عميق و سريع اتفاق افتاده كه تمامي ابعاد زندگي تحت تاثير آن قرار گرفته است.در اين شرايط،نقش كارآفرينان به عنوان موتور توسعه بسيار بارزتر از گذشته نزد دولت مردان و برنامه ريزان مطرح مي باشد و به دليل ارتباط تنگاتنگ خلاقيت و كارآفريني،بسياري از كشورهاي توسعه يافته مطابق شرايط،امكانات و نظام ارزشي و اقتصادي خود،اقدام به طراحي و اجراي نظامي تحت عنوان نظام ملي نوآوري نموده اند.اين كتاب منبع مناسبي است براي پژوهشگران كارآفريني كه به ارتباط و نقش كارآفريني در دوره هاي مختلف زماني علاقه مند مي باشند

دسته بندی: