فرنچايزينگ و كارآفريني
نویسنده: 
محمود احمد پور دارياني،سوده احمديان راد

اينترنتي باشيد يا در انديشه بر پا كردن يك گروه كسب و كار،هنر آغاز هرچه را كه بايد بدانيد،از پول سازي تا جامعه سازي ،برايتان فراهم مي آورد.اين كتاب براي كساني كه در رده هاي گوناگون مديريت يا رهبري هستند،كساني كه خواهان تغيير فرهنگ از راه گسترش تجربه هاي كاري خود هستند و به طور كلي براي كساني گيرا خواهد بود كه اثربخشي بيشتر سازمان را هدف گرفته اند.ماهيت كاربردي آن همه كساني را كه خواهان اجراي ايده هاي كليدي توانا براي تحول هر سازمان هستند،جذب خواهد كرد.

دسته بندی: