هنرآغاز
نویسنده: 
گ.كاوازاكي

در همه دوره زندگي خود ،ايده اي در سر داريد و نمي دانيد از كجا و چگونه آغاز كنيد.چگونه مي توان يك ايده بزرگ را عملي كرد؟نويسنده كتاب ،گاي كاوازكي از دو دهه تجربه كاري خود براي ارائه راهكارهاي روشن،در اين زمينه بهره مي جويد.اين كتاب براي هر كسي كه روياي آغاز كاري را در سر دارد،راهكاري ارائه مي دهد.خواه به فكر راه اندازي يك كسب و كار

دسته بندی: