مشاوره تلفنی

برنامه زمانی حضور مشاوران کلینیک کسب و کار به شرح جداول ذیل می باشد شما می توانید برحسب نیاز خود برای بهره مندی از خدمات مشاوره کسب و کار در زمان های مشخص شده با مشاوران کلینیک کسب و کار مشاوره تلفنی داشته باشید.  

         

 زمان حضور مشاوران عمومی کلینیک کسب و کار

زمان حضور مشاوران تخصصی بازاریابی و فروش

  

زمان حضور مشاوران تخصصی راه اندازی کسب و کار

زمان حضور مشاوران تخصصی حسابداری

زمان حضور مشاوران تخصصی طراحی های تبلیغاتی

زمان حضور مشاوران تخصصی امور بین الملل

زمان حضور مشاوران تخصصی Business Plan

زمان حضور مشاوران تخصصی ثبت شرکت

زمان حضور مشاوران تخصصی قوانین و مقررات